12.04.2023

Regulamin
serwisu

1. Definicje

1. SERWIS – Weilandt Elektronik Sp z o.o. ul. Piernikarczyka 35, Tarnowskie Góry

2. KLIENT – firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny, diagnozy lub naprawy.

3. FORMULARZ PRZYJĘCIA –Dokument zawiera informacje niezbędne do identyfikacji sprzętu ( producent, typ, model, numer seryjny) opis stanu technicznego oraz usterki.

4. SPEDYTOR – firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy.

5. KURIER – pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.

2. Zgłoszenie serwisowe

1. Warunkiem rozpoczęcia usługi serwisowej jest złożenie przez klienta zgłoszenia serwisowego, które może dokonać:

a. wysyłając sprzęt po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez stronę internetową serwisu

b. wysyłając sprzęt oraz formularz przyjęcia ( druk przesyła serwis)

c. wysyłając sprzęt po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym warunków

3. Wysyłka sprzętu

1. Sprzęt należy wysyłać na adres serwisu.

2. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Prosimy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć sprzęt przed wysyłką.

3. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 25 zł netto, które poniesie klient.

4. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do klienta są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis.

4. Odbiór sprzętu

1. Wysyłamy sprzęt do klienta na adres podany w zgłoszeniu serwisowym.

2. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugerujemy:
Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:

a. opis uszkodzenia,

b. nr listu przewozowego,

c. datę doręczenia,

d. oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu

5. Czas naprawy

1. Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu. Jeżeli gwarantem jest serwis czas naprawy gwarancyjnej wynosi do 3 dni roboczych.

2. Czas naprawy płatnej wynosi 5 dni roboczych.

3. Serwis nie wydaje uszkodzonych części.

4. Po upływie 3 miesięcy od momentu zawiadomienia klienta o kosztach naprawy a niepodjęciu przez niego żadnej decyzji w wcześniej wymienionym terminie serwis, będzie naliczał opłatę za magazynowanie ubezpieczenie i ochronę sprzętu w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki.

6. Gwarancja

1. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby firmy. Klient ponosi koszty wysyłki do serwisu natomiast koszty wysyłki do klienta pokrywa serwis.

2. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia.

3. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis.

4. Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)

b. uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie urządzenia

c. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania

d. przypadków losowych (powódź, pożar, przepięcie)

e. części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.

5. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.

6. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

7. Odpowiedzialność klienta

1. Klient poświadcza, że jest właścicielem powierzonego do serwisu sprzętu i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.

2. Klient ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane oprogramowanie przekazanych ze sprzętem do naprawy.

3. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.

4. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

5. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

8. Ceny i dodatkowe opłaty

1. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.

2. Rezygnacja z naprawy urządzenia, które zostało zarejestrowane w serwisie, równoznaczna jest z naliczeniem kosztów w wysokości 60 zł.

3. Wszystkie ceny podawane przez serwis oraz umieszczone w cenniku są cenami NETTO.

9. Ogólne

1. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

Weilandt Elektronik Sp. z o.o.
Ul. Piernikarczyka 35
42-600 Tarnowskie Góry

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek:
7:00 - 16:00

Weilandt Elektronik serwis widok stanowiska pracy i regały naprawa autoid